Croeso -

Gweithio gyda ni

Ein nod yw

Trwy wneud hyn, gallwn gefnogi twf economaidd, diwallu'r angen am dai (a bodloni dyheadau) a rhoi elw ariannol i'r Cyngor.

 

Nod y Cwmni yw darparu ystod o dai i'w rhentu a'u gwerthu, mewn ardaloedd trefol a gwledig. Uchelgais y Cwmni yw darparu 500 o dai newydd dros y pum mlynedd nesaf.

 

Mae ein cynllun busnes yn dangos ein bod yn hyfyw ac yn gynaliadwy o safbwynt ariannol, yn hunangynhaliol a byddwn yn cynnig buddion amlwg parhaus i drigolion a'r Cyngor. 

 

I gyflawni hyn, byddwn yn