Polisi Preifatrwydd


Cyflwyniad

 

Mae'r polisi hwn yn nodi'r meysydd gwahanol lle mae preifatrwydd defnyddwyr dan sylw ac yn amlinellu rhwymedigaethau a gofynion y defnyddwyr, y wefan a pherchenogion y wefan. Yn ogystal, rhoddir sylw hefyd yn y polisi hwn i'r modd y mae'r wefan hon yn prosesu, cadw a diogelu data a gwybodaeth defnyddwyr.

Y wefan

 

Mae'r wefan hon a'i pherchnogion yn cymryd ymagwedd ragweithiol o ran preifatrwydd defnyddwyr ac yn sicrhau bod y camau angenrheidiol yn cael eu cymryd i ddiogelu preifatrwydd defnyddwyr wrth iddynt ymweld â'r wefan. Mae'r wefan hon yn cydymffurfio â gofynion a chyfreithiau cenedlaethol y DU o ran preifatrwydd defnyddwyr.

Rheolwr data

Cartrefi croeso yw'r rheolwr data ac mae'n gyfrifol am eich data personol.

Rydym wedi penodi Swyddog Diogelu Data (SDD) sy'n gyfrifol am oruchwylio cwestiynau ynghylch y nodyn preifatrwydd hwn. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y nodyn preifatrwydd hwn, gan gynnwys unrhyw geisiadau i arfer eich hawliau cyfreithiol, cysylltwch â'r SDD drwy ddefnyddio'r manylion isod.

Teitl y SDD: Robin Staines, Rheolwr-gyfarwyddwr

Cyfeiriad E-bost: Robin@cartreficroeso.cymru

Rhif ffôn: 07863 981414

Cyfeiriad: Y Goleudy, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA14 8LQ

Mae gennych yr hawl i gyflwyno cwyn ar unrhyw adeg i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, awdurdod goruchwylio y DU ar gyfer materion diogelu data (www.ico.org.uk). Byddem, fodd bynnag, yn gwerthfawrogi'r cyfle i ymdrin â'ch pryderon cyn i chi fynd at Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth felly cysylltwch â ni yn y lle cyntaf.

Rhif Cofrestru TAW: 338 1905 92

Ein defnydd o gwcis 

Beth yw cwcis?

Mae cwcis yn ffeiliau bach sy'n cael eu cadw ar yriant caled cyfrifiadur y defnyddiwr, ac maent yn cadw ac yn storio gwybodaeth am ryngweithiadau'r defnyddiwr a'i ddefnydd o'r wefan. Mae hyn yn galluogi'r wefan, drwy ei gweinydd, i roi profiad sydd wedi'i deilwra i'r defnyddiwr wrth ddefnyddio'r wefan hon.

Beth ydym ni'n defnyddio cwcis ar ei gyfer?

Gallwn ddefnyddio cwcis i gofio eich gosodiadau personol ar gyfer ein gwefan. Nid ydym yn defnyddio cwcis mewn unrhyw gyd-destun arall er mwyn casglu gwybodaeth i wybod pwy ydych chi. Mae'r rhan fwyaf o'r cwcis a osodwyd gennym yn cael eu dileu'n awtomatig o'ch cyfrifiadur pan fyddwch yn gadael ein gwefan neu yn fuan wedi hynny.

Rydym yn defnyddio cwcis sesiwn dienw (cwcis tymor byr sy'n diflannu pan fyddwch yn cau eich porwr) i'ch helpu i ddefnyddio'r wefan a manteisio i'r eithaf ar y nodweddion.

Mae'r wefan hon yn defnyddio meddalwedd dracio i fonitro ei hymwelwyr er mwyn deall yn well sut y maent yn defnyddio'r wefan. Caiff y feddalwedd hon ei darparu gan Google Analytics, sy’n defnyddio cwcis i dracio defnydd yr ymwelwyr o'r wefan. Bydd y feddalwedd yn cadw cwci ar yriant caled eich cyfrifiadur er mwyn tracio a monitro eich defnydd o'r wefan, ond ni fydd yn storio, cadw na'n casglu gwybodaeth bersonol.

Os bydd defnyddwyr yn dymuno gwrthod defnyddio a chadw cwcis y wefan hon ar yriant caled eu cyfrifiaduron, dylent gymryd camau angenrheidiol yng ngosodiadau diogelwch eu porwyr i flocio holl gwcis y wefan hon a'i gwerthwyr allanol.

Gwybodaeth Bersonol

 

Wrth ddefnyddio ein gwefan, efallai y bydd angen i chi ddarparu gwybodaeth bersonol (enw, cyfeiriad, e-bost, rhif cyswllt ac ati).

Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon i weinyddu ein gwefan, cymwysiadau, cronfeydd data cleientiaid a deunydd marchnata. Byddwn yn sicrhau bod yr holl wybodaeth bersonol a ddarperir yn cael ei chadw yn ddiogel yn unol â Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (yr UE) 2016/679, fel y'i mabwysiadwyd yng nghyfraith y Deyrnas Unedig yn Neddf Diogelu Data 2018.

Yn ogystal, drwy ddarparu manylion eich rhif ffôn, ffacs ac e-bost, rydych yn rhoi caniatâd i Cartrefi Croeso gysylltu â chi drwy ddefnyddio'r dull hwnnw. Mae gennych yr hawl i wneud cais am gopi o'r wybodaeth bersonol a gedwir gennym ar unrhyw adeg. Os hoffech dderbyn copi o hyn, neu os hoffech gael eich dileu o'n cronfa ddata, cysylltwch â ni.

Casglu a defnyddio gwybodaeth

Sut ydym ni'n casglu gwybodaeth?

Mae Cartrefi Croeso yn casglu gwybodaeth drwy'r ffyrdd canlynol:

  1. Pan fyddwch yn rhoi'r wybodaeth yn uniongyrchol i ni ("Data a ddarperir yn Uniongyrchol")

Wrth  gyfathrebu â ni, gallwch ddewis roi gwybodaeth benodol yn wirfoddol i ni - er enghraifft, drwy lenwi blychau testun neu drwy lenwi ffurflenni cofrestru. Mae'r holl wybodaeth hon yn gofyn i chi gymryd camau uniongyrchol ar yr adeg honno er mwyn i ni dderbyn y wybodaeth.

  1. Pan fyddwch yn rhoi caniatâd i ni gael gwybodaeth o gyfrifon eraill ("Data a Awdurdodir gan y Defnyddiwr”)

Yn dibynnu ar eich gosodiadau neu'r polisïau preifatrwydd ar gyfer gwasanaethau ar-lein eraill, gallwch roi caniatâd i ni gael gwybodaeth o'ch cyfrif gyda'r gwasanaethau eraill hynny. Er enghraifft, gall hyn fod drwy'r cyfryngau cymdeithasol neu drwy ddewis anfon eich data lleoliad atom wrth ddefnyddio ein gwefan ar eich ffôn clyfar.

Am ba hyd rydym yn cadw eich data?

Ni fydd Cartrefi Croeso yn cadw eich gwybodaeth bersonol yn hirach nag sydd ei angen. Byddwn dim ond yn cadw eich data personol am gyn hired ag y bo'n angenrheidiol er mwyn cyflawni’r diben y’i casglwyd ar ei gyfer gan gynnwys at ddibenion bodloni unrhyw ofynion cyfreithiol, rheoleiddiol, treth, cyfrifyddu neu adrodd. Efallai y byddwn yn cadw eich data personol am gyfnod hwy os bydd cwyn yn cael ei chyflwyno neu os ydym yn credu o fewn rheswm bod posibilrwydd o achos cyfreithiol o ran ein perthynas â chi.

Er mwyn pennu'r cyfnod cadw priodol ar gyfer data personol, rydym yn ystyried swm, natur a sensitifrwydd y data personol, y perygl posibl o niwed a ddaw yn sgil defnyddio neu ddatgelu'ch data personol heb eich awdurdod, y dibenion yr ydym yn prosesu eich data personol ar eu cyfer ac a oes modd cyflawni'r dibenion hynny drwy ddulliau eraill, a'r gofynion cyfreithiol, rheoleiddio, treth, cyfrifyddu neu ofynion perthnasol eraill.

Yn ôl y gyfraith, mae'n rhaid i ni gadw gwybodaeth benodol am amserlenni penodedig e.e. at ddibenion treth.

Ffurflenni cofrestru

 

Ni fydd Cartrefi Croeso yn gwerthu neu'n rhentu gwybodaeth y gellir ei defnyddio i'ch adnabod, a gasglwyd o ganlyniad i lenwi'r ffurflen gofrestru, i unrhyw un.

Dewis sut rydym yn defnyddio eich data

Rydym yn deall eich bod yn ymddiried ynom i gadw eich gwybodaeth bersonol ac rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod modd i chi reoli preifatrwydd a diogelwch eich gwybodaeth bersonol eich hun.

Byddwn yn defnyddio eich data personol pan fo'r gyfraith yn caniatáu inni wneud hynny yn unig. Yn gyffredinol, byddwn yn defnyddio eich data personol yn yr amgylchiadau canlynol:

Nid ydym yn rhannu'r data a gasglwn drwy ein gwefan ag unrhyw drydydd parti.

Mewn perthynas â'ch gwybodaeth bersonol sydd yn ein meddiant, a gan gydnabod mai eich dewis chi yw darparu eich gwybodaeth bersonol y gellir ei defnyddio i'ch adnabod, rydym yn ymrwymo i'ch galluogi i wneud pob un o'r canlynol:

Gallwch hefyd gysylltu â ni i wrthwynebu prosesu, cyfyngu ar brosesu neu i wneud cais i drosglwyddo eich data.

Diogelwch data

Rydym wedi rhoi mesurau diogelwch priodol ar waith i atal eich data personol rhag cael ei golli'n ddamweiniol, ei ddefnyddio neu ei gyrchu mewn modd anawdurdodedig, ei newid neu ei ddatgelu. Yn ogystal, rydym yn cyfyngu mynediad i’ch data personol i’r gweithwyr, asiantau, contractwyr a thrydydd partïon eraill hynny sydd ag angen busnes i wybod. Byddant yn prosesu eich data personol yn unol â’n cyfarwyddiadau yn unig, ac mae dyletswydd cyfrinachedd ganddynt.

Mae gennym weithdrefnau ar waith i ymdrin ag unrhyw amheuaeth bod achos o dorri rheolau data personol wedi digwydd a byddwn yn rhoi gwybod i chi ac unrhyw reoleiddiwr perthnasol am achos o'r fath os yw’n ofynnol inni wneud hynny yn gyfreithiol.

Sylwer, rydym yn adolygu'r modd yr ydym yn prosesu ac yn diogelu data yn gyson. Felly, gellir gwneud newidiadau i'n polisi ar unrhyw adeg. Byddwn yn ymdrechu i roi gwybod am unrhyw newidiadau.