Burry Port

Burry Port

Datblygiad eco-gartrefi gwerth £6miliwn ar gyfer Porth Tywyn

Mae caniatâd cynllunio wedi’i gymeradwyo’n unfrydol i 32 o gartrefi eco-gydnaws gael eu hadeiladu ym Mhorth Tywyn ar ôl i becyn ariannu gwerth £6miliwn gael ei sicrhau gan Gartrefi Croeso.

 

Rhoddwyd caniatâd ar gyfer y cynlluniau gan Bwyllgor Cynllunio Cyngor Sir Caerfyrddin ddydd Mawrth 19 Chwefror, sy’n golygu y gallai’r gwaith adeiladu ddechrau mor gynnar â’r gwanwyn.

 

Cafodd y cynllun uchelgeisiol i greu Pentref Gardd Porth Tywyn ei gynnwys gan Lywodraeth Cymru yn grant y Rhaglen Tai Arloesol, sy'n werth £43miliwn, a gyhoeddwyd ar 16 Hydref 2018 gan Rebecca Evans, y Gweinidog Tai ac Adfywio.

 

Bydd y cynllun arfaethedig yn creu 22 o gartrefi teuluol â dwy ystafell wely a 10 o fflatiau ag un ystafell wely ar dir wrth ymyl Cynllun Gofal Ychwanegol Plas y Môr yn y dref.

 

Mae cynlluniau cyffrous wedi cael eu llunio sy'n cynnwys nodweddion eco-gydnaws megis paneli haul a phren o Gymru sy'n cael ei weithgynhyrchu'n lleol, a fydd yn helpu preswylwyr i arbed hyd at £1,000 y flwyddyn ar eu biliau ynni.

 

Bydd y dyluniad yn golygu ei bod yn hawdd cynnal a chadw'r tai, a bydd lle byw cynllun agored y gellir ei addasu'n hawdd yn unol ag anghenion newidiol y preswylwyr.

 

Sefydlwyd Cartrefi Croeso gan Gyngor Sir Caerfyrddin yn 2017 i agor cyfleoedd newydd i gannoedd o dai fforddiadwy gael eu hadeiladu y tu allan i ffiniau'r Cyfrif Refeniw Tai, sy'n cyfyngu buddsoddiad i dai cymdeithasol.

 

Gan roi mwy o ryddid i adeiladu tai, prif nod y cwmni yw helpu pobl leol i gymryd y cam cyntaf ar yr ysgol eiddo a chefnogi'r diwydiant adeiladu lleol.

 

Mae Cartrefi Croeso wedi ymrwymo i bartneriaeth â Choleg Sir Gâr a chynlluniau hyfforddi prentisiaethau adeiladu lleol i sicrhau cyfleoedd hyfforddi a swyddi wrth adeiladu Pentref Gardd Porth Tywyn, a fydd yn cael ei ddatblygu gan Tŷ Solar a TRJ Construction Ltd.

 

Caiff cyfran fawr o'r tai ei gweithgynhyrchu mewn ffatri newydd yn Rhydaman, a fydd hefyd yn creu swyddi newydd, a bydd 80 y cant o'r deunyddiau crai a'r llafur yn dod o ffynonellau lleol i helpu i gynnal busnesau lleol.

 

Dywedodd Robin Staines, Rheolwr Gyfarwyddwr Cartrefi Croeso: “Rydym yn falch iawn bod y cynlluniau ar gyfer cynllun Pentref Gardd Porth Tywyn wedi’u cymeradwyo. Hwn fydd y datblygiad cyntaf a gyflawnir gan Gartrefi Croeso ac mae'n gosod y safon o ran darparu tai fforddiadwy, newydd yn Sir Gaerfyrddin yn y dyfodol.”

 

Ychwanegodd y Cynghorydd Linda Evans, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Dai, Cyngor Sir Caerfyrddin: “Rwyf wrth fy modd bod y cynlluniau wedi’u cymeradwyo. Mae hyn yn newyddion gwych, a bydd yn golygu y gall teuluoedd lleol elwa ar dai cost isel y gellir eu haddasu'n llawn. Sefydlwyd Cartrefi Croeso gennym i gynnig dewis arall i deuluoedd yn lle tai cymdeithasol ac i fanteisio ar sgiliau cwmnïau lleol. Mae'r datblygiad hwn yn ddechrau gwych, ac mae'n dangos ein hymrwymiad i gefnogi pobl, cymunedau a busnesau lleol.”

Cynlluniau wedi'u cymeradwyo

Cynlluniau wedi'u cymeradwyo

Pentref Gardd Porth Tywyn

Gan fanteisio i'r eithaf ar y defnydd a wneir o'r tir, bydd cymysgedd o gartrefi, gan gynnwys fflatiau dros ddau lawr gyda lifft, a byngalos.

 

Bydd y datblygiad ger cyfleuster gofal ychwanegol a gall preswylwyr ag anghenion cymorth penodol ddefnyddio gwasanaethau cymorth gofal lleol.  

 

Hefyd bydd dyluniad y tai'n golygu bod modd eu haddasu'n hawdd yn unol ag anghenion newidiol o ran iechyd a thai. Bydd modd gosod lifft ac ystafell wlyb ar y llawr cyntaf yn y cartrefi dwy ystafell wely yn y dyfodol, os bydd angen; defnyddir grisiau i gyrraedd y fflatiau llawr cyntaf a bydd modd gosod lifft yn hawdd, os bydd angen; a bydd modd newid y fflat ag un ystafell wely yn fflat â dwy ystafell wely, os bydd angen i ofalwr fyw gyda'r preswylwyr.

 

Bydd y dyluniad, ynghyd â'r lleoliad, yn helpu i hyrwyddo byw'n annibynnol, gan greu cymunedau cynaliadwy a hyrwyddo llesiant meddwl a chorfforol da.

 

Caiff y cartrefi eu creu o bren, cladin llarwydd allanol a phren craidd sbriws o ffynonellau lleol i ddarparu cartrefi cynnes, cyfforddus a fforddiadwy.

 

Bydd y cartrefi'n wynebu'r de i fanteisio i'r eithaf ar ynni'r haul. Bydd paneli ffotofoltäig integredig ar y to yn cynhyrchu 7,000KwH o ynni y flwyddyn fesul cartref, a bydd batris ïon lithiwm yn storio, ar y safle, hyd at 150KwH o ynni bob dydd yn ystod cyfnodau pan nad oes llawer o ynni yn cael ei ddefnyddio.

 

Bydd y waliau'n cael eu hinswleiddio â phapur newydd wedi'i ailgylchu, a bydd y ffenestri pren yn cyrraedd safon Tŷ Ynni Goddefol.

 

Bydd y tai sydd wedi'u dylunio mewn modd arloesol yn cyrraedd sgôr o 104 o dan y Weithdrefn Asesu Safonol (SAP), a byddant yn defnyddio 12 y cant yn llai o ynni nag y mae tai a adeiladwyd mewn modd traddodiadol, a fydd yn creu arbedion ynni o hyd at £1,000 y flwyddyn ar gyfer y preswylwyr. Cânt eu dylunio i annog ffyrdd o fyw nad ydynt yn defnyddio llawer o ynni, i wella iechyd a lles ac i liniaru tlodi tanwydd.

 

 

 

Pentref Gardd Porth Tywyn

Pentref Gardd Porth Tywyn