Burry Port

Burry Port

Datblygiad eco-gartrefi gwerth £6miliwn ar gyfer Porth Tywyn

Gallai 32 o gartrefi eco-gydnaws gael eu hadeiladu ym Mhorth Tywyn mor gynnar â'r gwanwyn nesaf yn sgil pecyn ariannu gwerth £6miliwn sydd wedi'i sicrhau gan Gartrefi Croeso.

 

Cafodd y cynllun uchelgeisiol i greu Pentref Gardd Porth Tywyn ei gynnwys gan Lywodraeth Cymru yn grant y Rhaglen Tai Arloesol, sy'n werth £43miliwn, a gyhoeddwyd, 16 Hydref, 2018, gan Rebecca Evans, y Gweinidog Tai ac Adfywio.

 

Bydd y cynllun arfaethedig yn creu 22 o gartrefi teuluol â dwy ystafell wely a 10 o fflatiau ag un ystafell wely ar dir wrth ymyl Cynllun Gofal Ychwanegol Plas y Môr yn y dref.

 

Mae cynlluniau cyffrous wedi cael eu llunio sy'n cynnwys nodweddion eco-gydnaws megis paneli haul a phren o Gymru sy'n cael ei weithgynhyrchu'n lleol, a fydd yn helpu preswylwyr i arbed hyd at £1,000 y flwyddyn ar eu biliau ynni.

 

Bydd y dyluniad yn golygu ei bod yn hawdd cynnal a chadw'r tai, a bydd lle byw cynllun agored y gellir ei addasu'n hawdd yn unol ag anghenion newidiol y preswylwyr.

 

Mae ymgyngoriadau cyn cynllunio eisoes wedi dechrau ac, yn amodol ar ganiatâd cynllunio, gallai'r gwaith adeiladu ddechrau mor gynnar â'r gwanwyn nesaf.

 

Sefydlwyd Cartrefi Croeso gan Gyngor Sir Caerfyrddin y llynedd i agor cyfleoedd 2017 newydd i gannoedd o dai fforddiadwy gael eu hadeiladu y tu allan i ffiniau'r Cyfrif Refeniw Tai, sy'n cyfyngu buddsoddiad i dai cymdeithasol.

 

Gan roi mwy o ryddid i adeiladu tai, prif nod y cwmni yw helpu pobl leol i gymryd y cam cyntaf ar yr ysgol eiddo a chefnogi'r diwydiant adeiladu lleol.

 

Mae Cartrefi Croeso wedi ymrwymo i bartneriaeth â Choleg Sir Gâr a chynlluniau hyfforddi prentisiaethau adeiladu lleol i sicrhau cyfleoedd hyfforddi a swyddi wrth adeiladu Pentref Gardd Porth Tywyn, a fydd yn cael ei ddatblygu gan Tŷ Solar a TRJ Construction Ltd.

 

Caiff cyfran fawr o'r tai ei gweithgynhyrchu mewn ffatri newydd yn Rhydaman, a fydd hefyd yn creu swyddi newydd, a bydd 80 y cant o'r deunyddiau crai a'r llafur yn dod o ffynonellau lleol i helpu i gynnal busnesau lleol.

 

Dywedodd Robin Staines, Rheolwr Gyfarwyddwr Cartrefi Croeso: “We are absolutely delighted that plans for the Burry Port Garden Village scheme have been approved. Rydym yn falch iawn ein bod wedi sicrhau cyllid ar gyfer cynllun Pentref Gardd Porth Tywyn. Hwn fydd y datblygiad cyntaf a gyflawnir gan Gartrefi Croeso ac mae'n gosod y safon o ran darparu tai fforddiadwy, newydd yn Sir Gaerfyrddin yn y dyfodol.”

 

Ychwanegodd y Cynghorydd Linda Evans, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Dai, Cyngor Sir Caerfyrddin: “I’m thrilled planning has been approved. Mae hyn yn newyddion gwych, a bydd yn golygu y gall teuluoedd lleol elwa ar dai cost isel y gellir eu haddasu'n llawn. Sefydlwyd Cartrefi Croeso gennym i gynnig dewis arall i deuluoedd yn lle tai cymdeithasol ac i fanteisio ar sgiliau cwmnïau lleol. Mae'r datblygiad hwn yn ddechrau gwych, ac mae'n dangos ein hymrwymiad i gefnogi pobl, cymunedau a busnesau lleol.”

 

 

Cynlluniau wedi'u cymeradwyo

Cynlluniau wedi'u cymeradwyo

Pentref Gardd Porth Tywyn

Gan fanteisio i'r eithaf ar y defnydd a wneir o'r tir, bydd cymysgedd o gartrefi, gan gynnwys fflatiau dros ddau lawr gyda lifft, a byngalos.

 

Bydd y datblygiad ger cyfleuster gofal ychwanegol a gall preswylwyr ag anghenion cymorth penodol ddefnyddio gwasanaethau cymorth gofal lleol.  

 

Hefyd bydd dyluniad y tai'n golygu bod modd eu haddasu'n hawdd yn unol ag anghenion newidiol o ran iechyd a thai. Bydd modd gosod lifft ac ystafell wlyb ar y llawr cyntaf yn y cartrefi dwy ystafell wely yn y dyfodol, os bydd angen; defnyddir grisiau i gyrraedd y fflatiau llawr cyntaf a bydd modd gosod lifft yn hawdd, os bydd angen; a bydd modd newid y fflat ag un ystafell wely yn fflat â dwy ystafell wely, os bydd angen i ofalwr fyw gyda'r preswylwyr.

 

Bydd y dyluniad, ynghyd â'r lleoliad, yn helpu i hyrwyddo byw'n annibynnol, gan greu cymunedau cynaliadwy a hyrwyddo llesiant meddwl a chorfforol da.

 

Caiff y cartrefi eu creu o bren, cladin llarwydd allanol a phren craidd sbriws o ffynonellau lleol i ddarparu cartrefi cynnes, cyfforddus a fforddiadwy.

Bydd y cartrefi'n wynebu'r de i fanteisio i'r eithaf ar ynni'r haul. Bydd paneli ffotofoltäig integredig ar y to yn cynhyrchu 7,000KwH o ynni y flwyddyn fesul cartref, a bydd batris ïon lithiwm yn storio, ar y safle, hyd at 150KwH o ynni bob dydd yn ystod cyfnodau pan nad oes llawer o ynni yn cael ei ddefnyddio.

 

Bydd y waliau'n cael eu hinswleiddio â phapur newydd wedi'i ailgylchu, a bydd y ffenestri pren yn cyrraedd safon Tŷ Ynni Goddefol.

 

Bydd y tai sydd wedi'u dylunio mewn modd arloesol yn cyrraedd sgôr o 104 o dan y Weithdrefn Asesu Safonol (SAP), a byddant yn defnyddio 12 y cant yn llai o ynni nag y mae tai a adeiladwyd mewn modd traddodiadol, a fydd yn creu arbedion ynni o hyd at £1,000 y flwyddyn ar gyfer y preswylwyr. Cânt eu dylunio i annog ffyrdd o fyw nad ydynt yn defnyddio llawer o ynni, i wella iechyd a lles ac i liniaru tlodi tanwydd.

 

 

Pentref Gardd Porth Tywyn

Pentref Gardd Porth Tywyn